Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ACTIVA POLSKA SP. Z O.O.

          1. Definicje

           Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

           1. Sprzedawca – Activa Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 1, 59-400 Jawor, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez IX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabryczna pod nr KRS 0000517591, NIP: 695-15-21-457, REGON: 022458503, kontakt: e-mail: activa@activa-grill.pl.pl, telefon: 076 878 06 40
           2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
           3. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
           4. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.
           5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
           6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Activa Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością;
           7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.activa-grill.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
           8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
           9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Activa Polska Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
           10. VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.);
           11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
           12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
           13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
           14. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 ze zm.)
           15. KontoUsługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
           16. NewsletterUsługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
          2. Postanowienia ogólne
           1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.activa-grill.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
           2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.activa-grill.pl, prowadzony jest przez Activa Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 1, 59-400 Jawor, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez IX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabryczna pod nr KRS 0000517591, NIP: 695-15-21-457, REGON: 022458503, kontakt: e-mail: activa@activa-grill.pl.pl, telefon: 076 878 06 40.
           3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
            1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
            2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
            3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
           4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej "Regulamin" serwisu www.activa-grill.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
          3. Wymagania techniczne
           1. Dostęp do sieci Internet;
           2. Poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa:
            • Firefox – wersja 3 + wersja 8 i późniejsze lub
            • Chrome – wersja 17 i późniejsze lub
            • MSIE - wersja 7 i późniejsze lub
            • Opera – wersja 11 i późniejsze lub
            • Safari – wersja 5 i późniejsze,
           3. Strona sklepu internetowego jest stworzona w standardzie RWD, tak aby wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna przeglądarki, na której jest wyświetlany np. przeglądarki, smartfony czy tablety. W przypadku problemów z wyświetlaniem na urządzeniach mobilnych, prosimy o korzystanie z komputerowych przeglądarek internetowych, minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli
          4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
           1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
           2. Klient zobowiązany jest do:
            1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
            2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
            3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
          5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
           1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
           2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.activa-grill.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
           3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
           4. Składanie zamówienia w sklepie internetowym www.activa-grill.pl, nie wymaga zakładania konta klienta. Klient może skorzystać z zakupów bez rejestracji, wpisując kolejno wymagane dane w formularzu składania zamówienia. W ramach udogodnienia, możliwe jest utworzenie konta w sklepie internetowym na podstawie konta w innym serwisie, czyli Google, Facebook lub LinkedIn.
           5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
           6. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia tj.: imię, nazwisko, adres email, adres płatnika i adres dostawy, nazwę firmy i NIP (dla firm) oraz nr telefonu.
           7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
            1. przedmiotu zamówienia,
            2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów lub rabatów (jeśli występują),
            3. wybranej metody płatności,
            4. wybranego sposobu dostawy,
            5. czasu dostawy,
            6. uwagi do zamówienia,
            7. pola akceptacji niniejszego regulaminu i prawa do odstąpienia od umowy.
           8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
           9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Activa Polska Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
           10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Złożyłeś zamówienie nr #", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
           11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
           12. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
          6. Dostawa
           1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub też inny ustalony z Klientem poprzez e-mail.
           2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, szczegóły dostępnych opcji dostawy oraz kosztów w zakładce Wysyłka. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
           3. Sprzedawca nie zapewnia możliwość osobistego odbioru zakupionego produktu. Sprzedaż oferowana jest jedynie wysyłkowo.
           4. Orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, w przypadku przesyłek opłaconych płatnościami natychmiastowymi lub przesyłek pobraniowych. W przypadku wyboru formy płatności "przelew tradycyjny" termin realizacji zamówienia liczony jest od daty zaksięgowania przelewu.
           5. Sprzedawca zastrzega, iż podane terminy mają charakter orientacyjny i nie są bezwzględnie wiążące dla Sprzedawcy. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 45 dni roboczych kiczonych od dnia zawarcia umowy.
           6. Akceptując regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania paragonu fiskalnego lub faktury VAT w formie papierowej. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Na życzenie Klienta za pomocą Poczty-Polskiej paragon fiskalny lub faktura VAT w formie papierowej zostanie wysłana listem. W tym celu, Klient proszony jest o zgłoszenie takiej prośby za pośrednictwem adresu mailowego: activa@activa-grill.pl
           7. Koszt dostawy towaru pokrywa Klient.
           8. Wysyłki realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Kurier nie dostarcza paczek w weekendy i święta.
          7. Ceny i metody płatności
           1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
           2. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności:
            1. przelewem na numer konta bankowego, szczegóły z zakładce Sposoby płatności
            2. szybką płatnością elektroniczną za pośrednictwem serwisu PayU,
            3. kartą płatniczą VISA lub MasterCard, płatności obsługiwane przez PayU
            4. za pobraniem (gotówką), płatne w momencie dostawy kurierowi doręczającemu przesyłkę.
          8.  Prawo do odstąpienia od umowy
           1. Klient, który jest Konsumentem lub Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt 8.5 i pkt 8.6 poniżej. Od klienta wymaga się zachowania terminu nie przekraczającego 14 (czternastu) dni od daty odebrania zamówionych Towarów. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsument może odstąpić od umowy przesyłając do Sprzedawcy na adres pocztowy: Activa Polska Sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 1, 59-400 Jawor lub na adres poczty elektronicznej e-mail sklep@activa-grill.pl stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni, od daty odebrania zamówionych Towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
           2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot Towaru lub Towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres wskazany w pkt 8.7 poniżej.
           3. Zwracany Towar (lub Towary) powinien być opakowany w odpowiedni sposób, chroniący przez uszkodzeniami w transporcie. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy powinien być zwrócony w stanie niepogorszonym i posiadać wszystkie elementy składowe.
           4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości Towaru.
           5. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru lub Towarów.
           6. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
           7. Zwracany Towar lub Towary należy odesłać pod adres magazynu Sprzedawcy: Activa Polska Sp. z o.o. Magazyn PARTNERSPOL POLSKA o. STARE GNATOWICE, STARE GNATOWICE 34, 05-085 STARE GNATOWICE - z dopiskiem Odstąpienie od umowy/Zwrot.
           8. Sprzedawca zastrzega nieodebranie zwrotu, jeśli został nadany bez wcześniejszego przesłania oświadczenia w formie papierowej na adres lub elektronicznie na adres e-mail o chęci odstąpienia od umowy.
           9. Sprzedawca zastrzega nieodebranie zwrotu, jeśli zwrot został nadany przez konsumenta za pobraniem lub gdy w momencie dostawy osoba odbierająca przesyłkę miała uiszczać jakąkolwiek opłatę.
           10. Sprzedawca dokona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności, w tym zwrotu kosztów dostawy Towaru, w wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
           11. Zwrot płatności o których mowa w pkt 8.10 powyżej zostanie zrealizowany przez Sprzedawcę na podstawie oświadczenia odstąpienia od umowy. Zwrot dokonywany jest na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
          9. Reklamacje dotyczące towarów
           1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, tj. odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
           2. Jeżeli towar konsumpcyjny posiada wady, Klient może żądać ich usunięcia przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia
           3. Jeżeli Klient z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy przez złożenie odpowiedniego oświadczenia; od umowy nie można odstąpić, jeżeli wada jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
           4. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej zgodnie z ust. 9.6 poniżej. Dla wygody naszych Klientów został przygotowany formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi, dostępny w zakładce Odstąpienie od umowy i reklamacje
           5. W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisma reklamacyjnego, powinno ono zawierać niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie reklamacji, w szczególności: imię i nazwisko; adres; telefon kontaktowy; e-mail kontaktowy; dane reklamowanego produktu (nazwa, model, kod produktu); datę wydania towaru klientowi; wartość dokonanego zakupu; rodzaj i datę stwierdzonej usterki; roszczenia klienta. Do reklamacji potrzebne jest udowodnienie zakupu towaru w naszym sklepie (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu; wpisanie numeru dokumentu sprzedaży).
           6. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać dostarczone do Activa Polska Sp. z o.o. przesyłając do Sprzedawcy na adres pocztowy: Activa Polska Sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 1, 59-400 Jawor lub na adres poczty elektronicznej e-mail rma@activa-grill.pl stosowne zgłoszenie.
           7. Produkty, dla zgłoszeń spełniających wymogi formalne, Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres magazynu Sprzedawcy: Activa Polska Sp. z o.o. Magazyn PARTNERSPOL POLSKA o. STARE GNATOWICE, STARE GNATOWICE 34, 05-085 STARE GNATOWICE  - z dopiskiem Reklamacje. Reklamacje są nieodpłatnie odbierane od klienta za pośrednictwem współpracującej z Activa Polska Sp. z o.o. firmy kurierskiej.
           8. Konsument po otrzymaniu informacji od Activa Polska Sp. z o.o. o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę ze zgłoszonym produktem, do której dołącza zgłoszenie usterki oraz dowód zakupu.
           9. Reklamowany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport, do Activa Polska Sp. z o.o. tak aby jego stan nie pogorszył się w czasie transportu. Zalecamy zapakowanie reklamowanego produktu w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu. Sprzedawca zastrzega odmowę przyjęcia przesyłki reklamacyjnej w następujących przypadkach: przesłanie produktu wraz z popiołem lub paliwem pochodzenia drzewnego; z zainstalowaną butlą gazową; z wyciekami niezidentyfikowanych cieczy; nienależycie zabezpieczonych ostrych powierzchni.
           10. Rozpatrzenie zasadności reklamacji następuje po otrzymaniu przez Activa Polska Sp. z o.o. reklamowanego produktu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
           11. Activa Polska Sp. z o.o. ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia i otrzymania Produktu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
           12. Klient zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej pisemnie, drogą komunikacji wskazaną przez klienta na dostarczonym Formularzu Reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.
           13. Jeżeli Activa Polska Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni - uważa się, że uznała je za uzasadnione.
           14. W przypadku uznania przez Activa Polska Sp. z o.o. roszczenia Klienta z tytułu rękojmi reklamacja zostanie wysłana niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
           15. Dla reklamacji opisanej w pkt 9.14 produkt odpowiednio wolny od wad lub naprawiony zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.
           16. W przypadku nieodebrania przez klienta produktu z naprawy od kuriera lub osobiście (dotyczy to również produktów, które zostały uznane jako reklamacja nieuzasadniona), Sprzedawca wezwie Klienta, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
           17. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w terminie opisanym w pkt 9.16 powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.
           18. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru, w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Activa Polska Sp. z o.o. naliczanej za każdy miesiąc przechowania.
          10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
           1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
           2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Activa Polska Sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 1, 59-400 Jawor lub na adres poczty elektronicznej e-mail sklep@activa-grill.pl
           3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. W wiadomości e-mail można dołączać zrzuty ekranu, tzw. opcja "Print Screen".
           4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
          11. Ochrona danych osobowych
           1. Klient na etapie zakładania konta Użytkownika lub na etapie składania zamówienia bez rejestracji zobowiązany jest do przeczytania oraz akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
           2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora z wykorzystaniem przestrzeni serwerowej udostępnionej przez zewnętrzną firmę hostingową.
           3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926), sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
           4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119) sprzedawca informuję, iż jako administrator danych Klienta:
            1. W Activa Polska Sp. z o.o. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych; dane kontaktowe: iod@activa-grill.pl nr telefonu 076 878 06 40.
            2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu świadczenia usługi elektronicznej w postaci sklepu internetowego, realizacji zamówienia (tj. wykonania zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży i spełnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu reklamacji), a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi Klienta z tytułu zawartych umów.
            3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą firmy kurierskie i inne podmioty dokonujące dostawy towaru.
            4. Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres istnienia konta w sklepie internetowym bądź przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
            5. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
            6. Klient ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
           5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Sprzedawcy na adres e-mail (informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep – newsletter, e-mailing).
           6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Klient wyraził na to zgodę.
           7. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
            1. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
            2. Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
            3. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
            4. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119)
          12. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
           1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.activa-grill.pl.
           2. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
           3. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: sklep@activa-grill.pl szczegóły w zakładce Pomoc
           4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
           5. Zmiana regulaminu nastąpi poprzez opublikowanie treści nowego regulaminu na stronie internetowej sklepu a także przez zamieszczenie 14 dni wcześniej informacji na samej stronie internetowej. Klient, który podał adres e-mail, o zmianie Regulaminu zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, wysłanej na podany adres e-mail z czternastodniowym wyprzedzeniem.

Załącznik nr 1 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy (wersja PDF)

Załącznik nr 2 - Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (wersja PDF)

Zaufane Opinie IdoSell
4.67 / 5.00 566 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-09-18
Szybko, tanio i sprawnie.
2022-09-05
OK
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixel