Zwroty i Reklamacje

          1. Prawo odstąpienia od umowy
           • W przypadku zakupu Konsumenckiego mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy niezwłocznie poinformować Sprzedawcę [Activa Polska Sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 1, 59-400 Jawor, email: sklep@activa-grill.pl] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną pobierając formularz z naszej strony internetowej www.activa-grill.pl zakładka „ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE” i wysyłając wypełniony dokument na adres poczty elektronicznej sklep@activa-grill.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
          2. Skutki odstąpienia od umowy
           • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie zrealizowany przez Sprzedawcę na podstawie oświadczenia odstąpienia od umowy. Zwrot dokonywany jest na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Activa Polska Sp. z o.o. Magazyn Partners Rawa Mazowiecka, Ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka - z dopiskiem Odstąpienie od umowy/Zwrot, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
          1. Reklamacje dotyczące towarów
           1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, tj. odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
           2. Jeżeli towar konsumpcyjny posiada wady, Klient może żądać ich usunięcia przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia
           3. Jeżeli Klient z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy przez złożenie odpowiedniego oświadczenia; od umowy nie można odstąpić, jeżeli wada jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
           4. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej zgodnie z ust. 9.6 poniżej. Dla wygody naszych Klientów został przygotowany formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi, dostępny poniżej (format PDF).
           5. W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisma reklamacyjnego, powinno ono zawierać niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie reklamacji, w szczególności: imię i nazwisko; adres; telefon kontaktowy; e-mail kontaktowy; dane reklamowanego produktu (nazwa, model, kod produktu); datę wydania towaru klientowi; wartość dokonanego zakupu; rodzaj i datę stwierdzonej usterki; roszczenia klienta. Do reklamacji potrzebne jest udowodnienie zakupu towaru w naszym sklepie (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu; wpisanie numeru dokumentu sprzedaży).
           6. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać dostarczone do Activa Polska Sp. z o.o. przesyłając do Sprzedawcy na adres pocztowy: Activa Polska Sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 1, 59-400 Jawor lub na adres poczty elektronicznej e-mail rma@activa-grill.pl stosowne zgłoszenie.
           7. Produkty, dla zgłoszeń spełniających wymogi formalne, Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres magazynu Sprzedawcy: Activa Polska Sp. z o.o. Magazyn Partners Rawa Mazowiecka, Ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka - z dopiskiem Reklamacje. Reklamacje są nieodpłatnie odbierane od klienta za pośrednictwem współpracującej z Activa Polska Sp. z o.o. firmy kurierskiej.
           8. Konsument po otrzymaniu informacji od Activa Polska Sp. z o.o. o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę ze zgłoszonym produktem, do której dołącza zgłoszenie usterki oraz dowód zakupu.
           9. Reklamowany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport, do Activa Polska Sp. z o.o. tak aby jego stan nie pogorszył się w czasie transportu. Zalecamy zapakowanie reklamowanego produktu w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu. Sprzedawca zastrzega odmowę przyjęcia przesyłki reklamacyjnej w następujących przypadkach: przesłanie produktu wraz z popiołem lub paliwem pochodzenia drzewnego; z zainstalowaną butlą gazową; z wyciekami niezidentyfikowanych cieczy; nienależycie zabezpieczonych ostrych powierzchni.
           10. Rozpatrzenie zasadności reklamacji następuje po otrzymaniu przez Activa Polska Sp. z o.o. reklamowanego produktu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
           11. Activa Polska Sp. z o.o. ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia i otrzymania Produktu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
           12. Klient zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej pisemnie, drogą komunikacji wskazaną przez klienta na dostarczonym Formularzu Reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.
           13. Jeżeli Activa Polska Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni - uważa się, że uznała je za uzasadnione.
           14. W przypadku uznania przez Activa Polska Sp. z o.o. roszczenia Klienta z tytułu rękojmi reklamacja zostanie wysłana niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
           15. Dla reklamacji opisanej w pkt 9.14 produkt odpowiednio wolny od wad lub naprawiony zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.
           16. W przypadku nieodebrania przez klienta produktu z naprawy od kuriera lub osobiście (dotyczy to również produktów, które zostały uznane jako reklamacja nieuzasadniona), Sprzedawca wezwie Klienta, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
           17. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w terminie opisanym w pkt 9.16 powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.
           18. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru, w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Activa Polska Sp. z o.o. naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia Reklamacyjnego (wersja PDF)

Zaufane Opinie IdoSell
4.69 / 5.00 792 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-12
Wszystko ok.
2024-04-30
Bardzo szybka realizacja. Serdecznie polecam.
pixelpixelpixelpixel